De functies en waarden van werk

Het identificeren van functies en (basis)waarden van werk is een doorlopend zwaartepunt van interdisciplinair onderzoek. De afgelopen twee decennia is de arbeidsmarkt dermate veranderd, dat een herijking van (functies en) waarden aangewezen lijkt. Het gaat hier om een breed thema, waarbij vrijwel alle invalshoeken van arbeid betrokken kunnen worden. Een belangrijke vraag is of de functies die het arbeidsrecht nu heeft (bescherming, ordening, autonomie, participatie, etc.) in het eerste kwadrant van de 21e eeuw in balans zijn. Hoe verhoudt, bijvoorbeeld, de beschermende functie van het arbeidsrecht zich tot de vrijheid van ondernemerschap? Een sociaalwetenschappelijke vraag is hoe de waarde van (verschillende soorten) werk wordt ervaren door werkenden zelf, en hoe die vraag moet worden beantwoord voor werkverschaffers. Aan welke kwaliteitseisen dient werk te voldoen in de huidige tijd van flexibilisering, uitbesteding en platformarbeid, waarin het risico bestaat dat arbeid een commodity is geworden? Hier speelt mede de vraag naar regulering van precarious work.

Een overkoepelende vraag is of basisbeginselen voor alle werkenden zijn te identificeren. Heeft iedereen, bijvoorbeeld, recht op een “fatsoenlijk” inkomen en enige bescherming tegen ontslag? Welke waarden zijn in dit kader te identificeren?

Gepubliceerd door  Hugo Sinzheimer Instituut

4 juli 2018